Monday, 17 June 2019 - 20:43 UTC

STRUKTUR ORGANISASIStruktur Organisasi MIS Al Washliyah Insanul Kamil
Kepala Madrasah:
MUKHLIS, MA
Wakil Kepala:
BUDIMAN SAHPUTRA, S.Pd.I
Bendahara:
ACHIRANI, SS